Newyddion

Ysgol ar gau - dydd Llun 11/12/17

posted by Cenwyn Brain

Mae'r ysgol ar gau heddiw (dydd Llun 11/12/17) i bawb oherwydd tywydd gwael.

Sialens Y Rickshaw

posted 20 Nov 2017, 00:34 by Cenwyn Brain

Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth 8 Dar 1 a wnaeth seiclo pum can milltir i gefnogi Sialens y Rickshaw a chodi dros saith gan punt ar gyfer Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i'r Adran Add Gorff am y beiciau a'r gefnogaeth, a hefyd i'r Adran Ddrama am eu cyfraniad mawr.

Taith Llangrannog

posted 27 Oct 2017, 00:54 by Cenwyn Brain

Cafodd Blwyddyn 7 amser gwych yn Llangrannog eleni eto. Diolch yn fawr i'r athrawon a'r Swogs am fynd â nhw!

Noson Agored Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 6 - Hydref 2017

posted 8 Oct 2017, 23:42 by Cenwyn Brain

Daeth llu o ddisgyblion a rhieni blwyddyn 6 y clwstwr i weld yr ysgol ar waith a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!


Llwyddiant actio

posted 12 Sep 2017, 05:23 by Cenwyn Brain

Llongyfarchiadau enfawr i Chloe Cooper o Flwyddyn 13 am ennill Gwobr 'Actores Gorau' fel rhan o gynllun 'It's My Shout'. Enillodd Chloe'r wobr ar Nos Sul ar gyfer ei rôl Stacey yn y ffilm 'Peggy'. 

Fe fydd y ffilm yn cael ei ddarlledu ar BBC2, Nos Fawrth, 19/09/17.


Labordy mewn Lori

posted 8 Sep 2017, 00:19 by Cenwyn Brain   [ updated 11 Sep 2017, 03:21 ]

Gwnaeth labordy gwyddoniaeth symudol a rhyngweithiol ‘Labordy mewn Lori’ ymweld â'r ysgol wythnos diwethaf, ble roddir cyfle i bobl ifanc archwilio gwyddoniaeth trwy gyfrwng arbrofion penagored. Cafodd y myfyrwyr eu harwain gan wirfoddolwyr oedd yn wyddonwyr ac yn beirianwyr o faes diwydiant a’r byd academaidd, a chawson cyfle i weithio gyda gwyddonwyr ‘go iawn’.

 

Roedd y Labordy yn cynnwys tair ardal ar wahân lle wnaeth grwpiau o fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob un o’r arbrofion a oedd yn ddifyr ac yn addysgiadol. Hoffwn ddiolch i James, Josie a'r criw yn ogystal â'r Athrofa Ffiseg am ddarparu'r cyfleoedd arbennig yma i'r disgyblion.Llongyfarchiadau i bawb!

posted 24 Aug 2017, 08:59 by Cenwyn Brain

Rydym yn falch i weld bod disgyblion Rhydywaun wedi perfformio’n dda yn y set gyntaf o arholiadau TGAU newydd. Mae disgyblion wedi cyrraedd eu potensial ac mae’r canlyniadau’n galonogol iawn.

Rydym yn hynod falch o gyraeddiadau ein holl fyfyrwyr ond hoffem nodi’r canlyniadau unigol canlynol:

Owain Birrell              9A*, 3A

Emily Ellis                  3A*, 5A, 3B, 1C

Brogan Jones              2A*, 6A, 4B

Lowri Jade Jones         2A*, 8A, 1B, 1C

Morgan Mellin             7A*, 4A, 1B

Rhiannon Parry            1A*, 7A, 4B

Eve Price                      9A*, 3A

Elis Roome                   2A*, 6A, 3B, 1C

Darya Williams             2A*, 7A, 4B

Edrychwn ymlaen at groesawu dros dau draean o’n myfyrwyr yn ôl i astudio cyrsiau yn y chweched dosbarth.

Diolch yn fawr i staff a’r myfyrwyr am eu hymdrechion dros y misoedd diwethaf.

Trefniadau Diwrnod Canlyniadau TGAU / Lefel 2

posted 23 Aug 2017, 05:11 by Cenwyn Brain

Bydd canlyniadau TGAU / Lefel 2 ar gyfer Bl.11 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 24ain o Awst rhwng 08:30yb - 11:00yb. Dewch i'r brif fynedfa ble byddwch yn cael eich harwain i'r ystafell berthnasol gan aelod o staff.

Bydd canlyniadau Bl.10 ar gael rhwng 10:00yb - 11:00yb yn y brif fynedfa. 

Bydd canlyniadau ail-sefyll Bl.12/13 ar gael hefyd ar gael rhwng 10:00yb - 11:00yb yn y brif fynedfa. 

Pob lwc i bawb!

Ysgol yn dathlu cyfres dda o ganlyniadau unwaith eto

posted 17 Aug 2017, 08:48 by Cenwyn Brain

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch eleni.

Enillodd pob myfyriwr a gofrestrwyd am ddwy lefel A neu’n fwy raddau pasio ac roedd y gyfradd basio unwaith eto dros 97%. Roedd canlyniadau galwedigaethol hefyd yn dda iawn, gyda’r holl gyrsiau’n nodi cyfradd basio 100%.

 Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n dda unwaith eto ac mae bron pob myfyriwr wedi ennill lle yn eu Prifysgolion dewisol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled a’u hymrwymiad. Dymunwn y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfaoedd.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Iori Kent                                     cafodd 2A*, A, 2B  ynghyd â gradd A mewn Mathemateg Bellach AS.

Jamie Evans                                A*, A, B, C a gradd A ym Mathemateg bellach AS,

Charlotte Morris                         A*, 2A, D a gradd B ym Mathemateg bellach AS,

Molly Sedgemore                        A*, A, 2B

Ffion Cudlip                                2 Anrhydedd*, 2B, C

Hannah Smith                                    2A, 2CDiwrnod Canlyniadau Lefel A/AS / Lefel 3

posted 14 Aug 2017, 09:27 by Cenwyn Brain

Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 18fed o Awst rhwng 08:00yb - 11:00yb. Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

Pob lwc Bl.12 a 13!

1-10 of 132