Newyddion

Noson Opsiynau Bl.11 - 01/02/18

posted 30 Jan 2018, 03:41 by Cenwyn Brain   [ updated 30 Jan 2018, 03:49 ]

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2018. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Darpariaeth Trafnidiaeth Ôl-16 i'r Coleg / Ysgol

posted 25 Jan 2018, 01:11 by Cenwyn Brain

Annwyl Rhieni/Gwarcheidwaid

Mae Cyngor Merthyr yn cynnal ymgynghoriad gyhoeddus ar sefyllfa trafnidiaeth ôl-16 ar gyfer disgyblion sy'n dod o Ferthyr. Os yw trafnidiaeth ôl-16 yn cael ei dynnu ymaith, caiff hyn effaith anwydol sylweddol ar ddarpariaeth ôl-16 yr ysgol ac felly annogir rhieni a disgyblion Merthyr a Rhondda Cynon Taf i ymateb i'r ymgynghoriad ac i fynychu'r sesiynau ymgynghori. Gweler y llythyr am fwy o fanylion.

Diolch am eich cydweithrediad.

Cyngor ynglŷn â defnydd yr app 'Sarahah'

posted 17 Jan 2018, 00:43 by Cenwyn Brain

Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol hoffwn hysbysu pob rhiant a gwarcheidwad ynglŷn â defnydd yr app cyfrwng cymdeithasol ‘Sarahah’. Mae’r app, sy’n cysylltu â chyfrifon Instagram a Facebook wedi cael ei harfarnu’n addas ar gyfer pobl oed 17 neu fwy yn unig, ac o ganlyniad mae wedi cael ei blocio gan yr ysgol. Cynghorwn fod pob rhiant a gwarcheidwad yn monitro defnydd yr app gan eu plant.


Am fwy o wybodaeth ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol cliciwch ar y linc isod.


https://www.internetmatters.org/advice/social-media/

Cyfarfod gweithgor rhieni

posted 9 Jan 2018, 00:10 by Cenwyn Brain

Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni yn yr ysgol nos Fercher 10/1/18 rhwng 5:00-6:00pm. Noder yr amser newydd.

Newid i amserlen Bws 5 (Heolgerrig)

posted 14 Dec 2017, 05:52 by Cenwyn Brain

Mae'r Uwch Swyddog Trwyddedu a Thrafnidiaeth wedi cysylltu â'r ysgol yn nodi bod newid i amserlen Bws 5 (Ynysfach - Heolgerrig - Winchfawr - Twyncarmel - Castle Park). Bydd cwmni bws 1st Call yn dilyn yr amserlen isod o hyn ymlaen:

Ynysfach        7:45am
Heolgerrig      7:47am
Winchfawr      7:49am
Twyncarmel    7:52am
Castle Park     7:55am

Ysgol ar agor dydd Iau 14/12/17

posted 13 Dec 2017, 11:21 by Cenwyn Brain

Mae'r ysgol ar agor i bawb fel arfer yfory.

Dydd Mercher 13/12/17

posted 12 Dec 2017, 22:45 by Cenwyn Brain

Oherwydd y tywydd gwael a'r eira / iâ ar y safle, mae'r ysgol ar agor i staff a disgyblion blynyddoedd 11, 12 a 13 yn unig heddiw.

Ysgol ar gau - dydd Mawrth 12/12/17

posted 11 Dec 2017, 21:51 by Cenwyn Brain   [ updated 12 Dec 2017, 01:47 ]

Mae'r ysgol ar gau eto heddiw (dydd Mawrth 12/12/17) i bawb oherwydd tywydd gwael.

Bydd Asesiad dan reolaeth Daearyddiaeth ac Arholiad Arlwyo yn cael eu haildrefnu i ddiwrnod arall.

Yn dilyn y tywydd garw ac asesiad risg o'r lleoliad (y Cribarth) mi fydd angen canslo'r daith cerdded bryniau fory (13/12/17). Mi fydd dyddiad newydd yn dilyn yn y diwrnodau nesaf.

Ysgol ar gau - dydd Llun 11/12/17

posted 10 Dec 2017, 22:00 by Cenwyn Brain

Mae'r ysgol ar gau heddiw (dydd Llun 11/12/17) i bawb oherwydd tywydd gwael.

Sialens Y Rickshaw

posted 20 Nov 2017, 00:34 by Cenwyn Brain

Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth 8 Dar 1 a wnaeth seiclo pum can milltir i gefnogi Sialens y Rickshaw a chodi dros saith gan punt ar gyfer Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i'r Adran Add Gorff am y beiciau a'r gefnogaeth, a hefyd i'r Adran Ddrama am eu cyfraniad mawr.

1-10 of 140