Newyddion

21.09.21 Dyddiadau i'r dyddiadur.....

posted 21 Sept 2021, 04:10 by Betsan Jones

Dyddiadau i'r dyddiadur...
23.9.21 - Lluniau Ysgol Bl.7-9
4.10.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion
21.10-21 - Bl.7 Cyfarfod Bugeiliol a Lles (arlein)
11.11.21 - Bl.12 & 13 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
18.11.21 - Bl.11 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
29.11.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion

14.09.21 Ffrindiau Rhydywaun

posted 14 Sept 2021, 06:47 by Betsan Jones

Helo,
Bydd cyfarfod Ffrindiau Rhydywaun (cymdeithas Rhieni/Ffrindiau/Staff) nos Fercher nesaf 22.09.21 am 6pm.
Mae croeso mawr i bawb i fynychu'r cyfarfod rhithiol (manylion isod).
Dewch yn llu!
Am fwy o fanylion, mae croeso i chi e-bostio betsanjones@rhydywaun.org

Topic: Ffrindiau Rhydywaun
Time: Sep 22, 2021 06:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8275618271?pwd=QVdmdHZ2MDcweklITEVjU0lnYnRuUT09
Meeting ID: 827 561 8271
Passcode: 973931


13.09.21 CLASSCHARTS

posted 13 Sept 2021, 07:13 by Betsan Jones

CLASSCHARTS

Mae llythyr wedi cael ei danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts prynhawn yma.

Mae yna ambell i riant/gwarcheidwad Blwyddyn 7 heb fewngofnodi eto – plîs gwiriwch fagiau eich plant!!

Os oes angen eich côd ClassCharts, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

Diolch yn fawr

08.09.21 Y FFREUTUR

posted 8 Sept 2021, 12:42 by Betsan Jones

Mae llythyr yn amlinellu trefniadau ail agor y ffreutur o 13.09.21 wedi’i danfon drwy ClassCharts prynhawn yma. Mae Blwyddyn 7 wedi derbyn copi o’r llythyr a manylion ClassCharts hefyd heddiw.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y llythyr, gan nad yw’r ffreutur ar agor i bob blwyddyn pob dydd.

06.09.21 Llythyr dechrau Medi 2021

posted 6 Sept 2021, 07:53 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nol i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.09.21).

Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma. Mae disgyblion Blwyddyn 7 wedi derbyn y llythyr prynhawn yma. 


Bydd pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.


Bydd rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 7 yn derbyn eu côd rhiant/gwarcheidwaid ar ddydd Mawrth 7 Medi 2021. Rydyn yn gofyn i chi i fewngofnodi yn syth os gwelwch yn dda.


Rhieni/gwarcheidwaid blynyddoedd 8 - 13, os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


Diolch yn fawr


01.09.21 ** GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER DISGYBLION SY'N TEITHIO I'R YSGOL MEWN CAR **

posted 1 Sept 2021, 04:12 by Betsan Jones


Fel yr amlinellwyd yn y canllawiau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, oherwydd y gwaith adeiladu helaeth sydd wedi dechrau ar y safle (gweler y lluniau), rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu gasglu disgyblion yn y prynhawn.


Os ydych chi'n codi'ch plentyn yn y prynhawn mewn car, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r safle cyn 15:15.


Gellir gweld y trefniadau yn y llythyr a anfonwyd trwy ClassCharts fel rhan o'r canllawiau'r wythnos diwethaf. Gellir dod o hyd iddo isod. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen y wybodaeth hon.Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Mae hi’n 25 mlynedd ers i Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun agor ei drysau am y tro cyntaf; ac ers Awst 1af 2021 rydym wedi cychwyn ar ddatblygiad newydd a chyffrous ar ein campws.


Mae Adran Addysg Rhondda Cynon Taf yn ariannu ac yn rheoli'r gwaith o adeiladu bloc addysgu newydd sylweddol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon ac adnoddau drama, cerddoriaeth ac addysgu o'r radd flaenaf. Mae'r bloc addysgu newydd yn cael ei adeiladu ar ardaloedd maes parcio'r ymwelwyr yn y gorffennol, tŷ'r gofalwr, y gylchfan, priffordd y campws a'r holl fannau parcio sy'n arwain i lawr i'r ysgol.

O ganlyniad, mae Adran Addysg RCT yn dymuno inni eich hysbysu ei bod yn rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu'n casglu disgyblion yn y prynhawn.


Amlinellir y newidiadau angenrheidiol ar gyfer pob cerbyd isod:

Bore: Bydd disgyblion yn cael eu gollwng yn y safle bysiau. Mae angen hefyd bod yn ymwybodol o'r bysiau sy'n gyrru i fyny i'w man gollwng dynodedig a sicrhau eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau'r tîm rheoli traffig.


Prynhawn: Cyrraedd y safle ar ôl 3.15pm a chasglu disgyblion o'r un ardal â gollwng y bore.

Gan fod gennym 19 o fysiau a dim ond 19 bae bysiau, nid oes lleoedd ar gael i gerbydau barcio / aros cyn 3.15pm. O fis Medi, bydd gwersi yn gorffen am 3.00pm gyda'r holl fysiau (gobeithio) yn gadael y safle erbyn 3.15pm. Ar y pwynt hwn bydd gennym le ar y safle i gerbydau eraill i gasglu disgyblion.


Gofynnwn am eich cydweithrediad llawn yn y mater hwn ac i chi ystyried trigolion Lawrence Avenue a'r bysiau sy'n gyrru allan o'r safle.


Bydd prif giât yr ysgol a mynediad i'r safle yn cael ei reoli gan y contractwyr adeiladu ac ni fyddant yn gadael unrhyw geir ar y safle cyn i'r bysiau adael.

Bydd yr ail giât yn cael ei chloi trwy gydol y dydd ac yn cael ei hagor i staff Rhydywaun a chontractwyr yr ysgol yn unig.

Bydd cyrraedd cyn 3.15pm yn achosi problemau a thrallod diangen, ac anesmwythyd i yrwyr. Yn ôl yr arfer, bydd aelodau staff yn bresennol nes y bydd yr holl ddisgyblion wedi'u casglu.


Rydym yn ddiolchgar am eich cydweithrediad llawn ar y mater hwn. Dros y 10 mis nesaf, wrth i'r adeilad gael ei gwblhau, rydym yn rhagweld y bydd RCT yn addasu'r cynllun hwn a byddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau yn syth.


Yn gywir,


Miss Lisa Williams

Prifathrawes 
23.08.21 Canllawiau Medi 2021

posted 23 Aug 2021, 02:40 by Betsan Jones

Mae canllawiau a gwybodaeth am drefniadau'r ysgol Medi 2021 wedi'i danfon trwy ClassCharts y bore yma ac maent i'w gweld ar wefan Blwyddyn 6.


Os oes unrhyw gwestiynau gennych, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 

Diolch yn fawr!

 

12.08.21 Canlyniadau 2021

posted 12 Aug 2021, 06:00 by Betsan Jones

Disgyblion Blwyddyn 11,12 a 13
Roedd yn hyfryd gweld cymaint ohonoch yn yr ysgol yn derbyn eich canlyniadau terfynol yr wythnos hon.
Llongyfarchiadau anferth i chi ar eich canlyniadau a diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith caled a'ch cymhelliant dros y misoedd diwethaf.
Mae llythyr yn eich amlen canlyniadau ac wedi e-bostio atoch gyda gwybodaeth bellach os ydych am adolygu unrhyw raddau. 
Mae croeso mawr i chi e-bostio graddau2021@rhydywaun.org os oes unrhyw gwestiynau gennych.
Llongyfarchiadau unwaith eto a mwynhewch eich haf!DIWRNODAU CANLYNIADAU 2021

posted 9 Aug 2021, 04:02 by Betsan Jones

Gobeithio eich bod yn mwynhau'r gwyliau haf.


DIWRNODAU CANLYNIADAU Bl11,12,13

Bl12 + Bl13 - Dydd Mawrth 10.08.21, bydd yr ysgol ar agor 08:30 - 10:30

Bl11 - Dydd Iau 12.08.21, bydd yr ysgol ar agor 09:00 - 11:30

26.07.21 Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

posted 26 Jul 2021, 07:40 by Betsan Jones

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

Dydd Gwener 3 Medi: HMS – dim ysgol i ddisgyblion

Dydd Llun 6 Medi: Disgyblion Bl7 a 12 yn unig

Dydd Mawrth 7 Medi:  Pob disgybl i fynychu'r ysgol


Bydd canllawiau mis Medi yn cael eu danfon trwy ClassCharts (ac ar wefan Bl6) diwedd Awst.

Mwynhewch yr haf


Diolch yn fawr

 

1-10 of 369