Newyddion

27.03.20 DIWEDDARIAD

posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎

CWNSELA EYE TO EYE
Dyma fwy o wybodaeth am ddarpariaeth cwnsela EYE TO EYE:

NEGES BWYSIG GAN GYNGOR RCT

Coronavirus is continuing to spread throughout Wales. Public Health Wales have now confirmed 34 people have died in Wales as a result of the virus and the number of confirmed cases in Wales continues to grow by the day.

The social distancing advice is there for a reason, it is absolutely imperative that we all personally take the responsibility to minimise the contact we have with one another to slow the spread of the virus. We must all work together and help the NHS which will come under huge strain in the coming weeks. 

If your children are not in the Emergency Childcare settings please keep them safe at home, this extends to the evenings and weekends. We all have to do this for the safety of them, our family, friends and neighbours, the message is to STAY AT HOME as much as possible.

26.03.20 DIWEDDARIAD

posted 26 Mar 2020, 01:53 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 26 Mar 2020, 05:38 ]

NEGES GAN Y BRIFATHRAWES
Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

NEGES BWYSIG - Disgyblion RCT Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw yn RCT ac angen parhau i ddefnyddio'r trefniadau gofal plant brys wythnos nesaf RHAID i chi ailymgeisio cyn hanner dydd ar DDYDD GWENER (27.03.20). Mae hefyd modd gwneud ymgais ar gyfer gofal plant brys i ddisgyblion bregus.

NEGES BWYSIG - Disgyblion MERTHYR
Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw ym Merthyr, mae angen i chi lenwi'r holiadur isod os ydych am fynediad i ofal plant:

24.03.20 Diweddariad

posted 24 Mar 2020, 04:41 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 24 Mar 2020, 09:20 ]

Diweddariad Addysg gan Lywodraeth Cymru

Gweithwyr Allweddol Os nad ydych am drefniadau gofal plant a sefydlwyd gan RCT rhagor, dafonwch ebost i'r cyfeiriad isod os gwelwch yn dda. ysgolplanning@rctcbc.gov.uk

Disgyblion Prydiau Ysgol Am Ddim
Mae angen cofrestru i archebu bwyd o'r ysgol cynradd mwyaf agos.

23.03.20 DIWEDDARIAD GAN Y BRIFATHRAWES

posted 23 Mar 2020, 11:49 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 23 Mar 2020, 11:50 ]

Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

Diweddariad gan y Brifathrawes

posted 20 Mar 2020, 09:20 by Arwel James

20-3-20

 

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn iawn ac yn cymryd gofal o’ch gilydd fel teuluoedd yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Yn dilyn yr wybodaeth sy’n dod gan y Llywodraeth, mae’r cyngor diweddaraf yn glir: 

“Os gall plant aros yn ddiogel gartref, dylent, er mwyn cyfyngu ar y siawns y bydd y firws yn lledaenu.”

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision

 

Sylweddolaf fod yna ddryswch ynghylch cau ysgolion ac hoffwn rannu diweddariad rydym wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Lleol yn ystod y dydd heddiw.

 

Er na fydd addysg statudol yn cael ei chynnig, o ddydd Llun, bydd yr ysgol ar agor ar gyfer disgyblion 11-14 oed sydd â rhieni / gwarcheidwaid yn gweithio mewn swyddi allweddol. Rydym hefyd wedi gwneud trefniadau ar gyfer grwpiau penodol eraill o ddisgyblion bregus ein hysgol. Bydd trafnidiaeth ysgol yn parhau yr wythnos nesaf hefyd a bwyd ar gael i ddisgyblion fel arfer.

 

 Gweithwyr Allweddol – rhain yw pobl yn y sectorau:-

• Iechyd a gofal cymdeithasol;

• Addysg a gofal plant;

• Gwasanaethau cyhoeddus allweddol;

• Llywodraeth leol a chenedlaethol;

• Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill;

• Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol;

• Trafnidiaeth;

• Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol.

 

OS ydych yn Gweithiwr Allweddol, mae angen i chi lenwi yr holiadur isod, ar gyfer RCT, os ydych am fynediad i ofal plant:

 

https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/coronaviruschildcare/startnew

 

Mae yna hefyd ffurflen ar wefan yr ysgol yn benodol ar gyfer Rhydywaun, i'n helpu ni i wneud trefniadau ar gyfer dydd Llun.

 

Plant Prydau Ysgol am Ddim

Bydd darpariaeth fwyd i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ar gael o’r ysgol gynradd agosaf i’r cartref, yn ddyddiol rhwng 11.00yb a 12.00yp.

 

Byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda’n rhieni, gwarcheidwaid a disgyblion. Cofiwch fod y dudalen “Disgyblion” ar gael i bawb ar wefan yr ysgol.

 

Dymuniadau gorau.

Gweithwyr Hanfodol - Blynyddoedd 7-9

posted 20 Mar 2020, 05:27 by Arwel James   [ updated 20 Mar 2020, 05:27 ]

Gofynnwn i bob rhiant Blynyddoedd 7-9 lenwi'r ffurflen atodedig ynghylch gweithwyr hanfodol. Diolch

https://forms.gle/BADSfXTXL6qJiXmV8

Neges gan y Brifathrawes

posted 18 Mar 2020, 10:23 by Arwel James   [ updated 18 Mar 2020, 10:24 ]

Annwyl bawb / Dear All

Gweler isod neges y Gweinidog Addysg / Please see message from Education Minister below:

Nid oedd ysgolion yn ymwybodol o'r neges yma, a bydd angen amser ar Lywodraeth Cymru / yr Awdurdod Leol i rannu eu cynlluniau. Bydd ragor o wybodaeth i ddilyn.

Mae Ysgol Rhydywaun ar agor nes 3yh ddydd Gwener 20-3-20 fel bod rhieni'n cael amser i gynllunio ar gyfer gofal plant ayyb.

Fel staff ysgol, rydym ni wedi bod yn cynllunio ar gyfer sicrhau gwaith a chefnogaeth i'n disgyblion ac mae'r manylion yn fy llythyr bore 'ma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda chi'n reolaidd fel rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

Schools were not given warning of this notice and Welsh Government / the Local Authority have not shared their plans with us so far. More information will follow.

Ysgol Rhydywaun will remain open until 3pm Friday 20-3-20 in order to ensure that parents have time to plan for childcare etc.

As school staff, we have been planning to ensure work and support for our pupils and there are some details regarding this on the letter I posted earlier this morning. 

We will be in regular communication with you as parents, guardians and pupils.
Cymerwch ofal / please take care,
Lisa Williams

Cyhoeddiad y Gweinidog Addysg 18-03-20

posted 18 Mar 2020, 07:25 by Arwel James

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw, bydd Ysgol Gyfun Rhydywaun ar agor i ddisgyblion a staff tan 3yh ddydd Gwener 20-3-20. 

Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn.

18.03.20 GWYBODAETH I RIENI, GWARCHEIDWAID A DISGYBLION COVID-19 / CORONAVIRUS

posted 18 Mar 2020, 06:21 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

1-10 of 206