Colofn y Prifathro

Gweithgor Rhieni

posted 4 Dec 2017, 12:32 by Mark Jones

Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni nos Fercher nesaf 13/12/17 yn yr ysgol rhwng 4 a 5 o'r gloch. Byddwn yn trafod gwisg ysgol, systemau a strwythurau'r ysgol. Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, cysylltwch â'r ysgol fel bod modd i ni gael syniad o'r niferoedd a gwneud trefniadau perthnasol. Diolch.

Gwm Cnoi

posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones

Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.

Arolwg Estyn

posted 18 Oct 2016, 00:10 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:11 ]

Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

 Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

Neges gan y Pennaeth newydd

posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George

Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

Mark Jones

Blwyddyn Newydd Dda!

posted 4 Jan 2016, 01:16 by Elen George   [ updated 6 Mar 2016, 12:12 ]

Blwyddyn Newydd Dda!

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.


Lisa Williams
Pennaeth Dros-dro

Diwedd tymor, diwedd cyfnod

posted 10 Dec 2015, 13:37 by Elen George   [ updated 4 Jan 2016, 01:12 ]

Annwyl rieni/warcheidwad a disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun,

Wrth i ddiwedd y tymor agoshau, hoffwn dynnu eich sylw at ddigwyddiadau ysgol gyfan yn yr wythnosau nesaf:

1. Bydd dathliad blynyddol yr ysgol o’r Nadolig yn digwydd yn Eglwys San Elfan, Aberdâr ar nos Fercher, Rhagfyr 16eg 2015, i gychwyn am 6.30.  Am docynnau cysylltwch gyda Mrs Spearey (01685 813500)
2. Diwrnod olaf y tymor, dydd Gwener, Rhagfyr 18fed 2015.  Bydd hyn yn ddiwrnod arferol gyda’r disgyblion yn gadael y safle am 3 o’r gloch.
3. Tymor y Gwanwyn 2016.  Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer holl ddisgyblion a staff yr ysgol ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd 2016.

Fel y gwyddoch, byddaf yn gadael fy swydd fel Pennaeth yr ysgol ar ddiwedd y tymor.  O Ionawr 1af 2016 bydd Miss Lisa Williams yn Bennaeth dros-dro ar yr ysgol a Miss Sioned Jones yn Ddirprwy Bennaeth dros dro ar yr ysgol.  Pleser yw cyhoeddi penodiad Mr Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Llangynwyd, fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun o Ebrill 11eg 2016.

Mae’r ysgol wedi gwella yn sylweddol yn y tair blynedd diwethaf ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y patrwm o welliant yn parhau am sawl blwyddyn arall.  Hoffwn ddiolch i chi gyd – yn ddisgyblion, rhieni , athrawon a llywodraethwyr am eich cwmni, cyngor a chefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig gyda’r ysgol unigryw hon.

Dymuniadau da i bob un ohonoch.
Hywel Price
Pennaeth
10/12/2015

Cyngerdd Nadolig 2015

posted 25 Nov 2015, 15:33 by Elen George


Datganiad Ymddiswyddiad y Pennaeth

posted 1 Oct 2015, 14:32 by Elen George   [ updated 1 Oct 2015, 14:37 ]

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fy mod wedi derbyn swydd fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac y byddaf yn dechrau’r swydd newydd yn Ionawr 2016.

Bydd Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf a Chorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dechrau proses o benodi Pennaeth yn fy lle.  Mae’r ysgol mewn sefyllfa cryf iawn gyda staff ymroddgar, canlyniadau arholiadau sydd wedi gwella am dair blynedd yn olynol gan ein gosod ymhlith goreuon y sir, ac eleni wedi ei chydnabod gan y Cyfarwyddwr Addysg fel "yr ysgol sy’n cyflawni orau yng Nghwm Cynon a Merthyr.”  Mae disgyblion arbennig yma o ran ymddygiad a chyfeillgarwch ac adlewyrchir hyn gan lefel presenoldeb ail uchaf yn y sir a chyfradd diarddeliadau isaf y sir.

Er bod fy nheimladau yn rhai cymysg rwy’n hyderus bod seiliau cryf wedi ei sefydlu eisoes i wthio’r ysgol ymlaen I’r cyfnod nesaf yn ei hanes.  Dymunaf bob dymuniad da i fy olynydd ac i bawb yn gysylltiedig â’r ysgol unigryw hon.

Hywel Price
Hydref 2015

Canlyniadau Arholiadau Allanol CA4 2015

posted 20 Aug 2015, 08:10 by Elen George   [ updated 28 Aug 2015, 13:07 ]

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod disgyblion Blwyddyn 11 (2015) wedi sicrhau y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.  Llongyfarchiadau gwresog i staff a disgyblion ar ganlyniadau Awst 2015 – llwyddodd 99% o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 (95% yn 2014), gyda’r Trothwy Lefel 2+ (5 cymhwyster yn cynnwys Mathemateg a Iaith) yn  cynyddu o 59.8% yn 2014 i 64.4% yn 2015 – cynnydd o 4.6 pwynt canran.

Gwelwyd gwelliant pellach ym mherfformiad yr adrannau craidd gyda’r Adran Fathemateg yn sicrhau 68%, yr adrannau Cymraeg a Saesneg yn cyrraedd 73% a Gwyddoniaeth yn sicrhau 100%.

Hoffwn dynnu sylw penodol at lwyddiannau y disgyblion canlynol – Seren Jones-Reddy (7A* a 4A), Charlotte Morris (5A*, 4A a 2B), Jessica Humphreys (4A*, 6A ac 1B), Iori Kent (4A*, 4A a 3B), Shauna Evans (4A*, 4A  a 2B), Jamie Evans (3A*, 5A a 3B), Molly Sedgemore (2A*, 6A a 3B) ac Evan Goggin-Jones (1A*, 6A, 3B ac 1C) ac edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion yn ôl ar Fedi 2ail 2015 i ddechrau ar eu cyrsiau UG.


Hywel Price
20 Awst 2015

Canlyniadau Safon Uwch 2015

posted 13 Aug 2015, 14:37 by Elen George

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 13 am sicrhau canlyniadau arholiadau Safon Uwch rhagorol unwaith eto eleni.  Mae'r canlyniadau yn debyg iawn i llynedd gyda 93.9% o'r disgyblion yn cyrraedd Trothwy Lefel 3,  67.6% o holl raddau yn A*-C a 97% o ddisgyblion yn sicrhau A*-C yn y Fagloriaeth Gymraeg (oedd yn cael ei graddio am y tro cyntaf eleni).

Hoffwn longyfarch Seren Morris, Mari Kelly, Rhys Humphreys a Lowri Morgan am sicrhau dwy radd A a dwy radd B yr un a Loyd Griffiths am sicrhau 1 gradd A a thair gradd B.  Mae pob disgybl wedi llwyddo i gael lle mewn prifysgol gyda'r mwyafrif yn llwyddo gyda'u dewisiadau cyntaf.

Llongyfarchiadau mawr i'r holl ddisgyblion ac athrawon.

Hywel Price
Awst 2015

1-10 of 34