Newyddion

Showing posts 1 - 6 of 248. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes
  Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

  Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

  Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
  ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
  wireddu eu potensial.
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
  Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

  Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

  Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

  1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
  4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
  5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
  6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
  7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

  Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
  pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

  Lisa Williams
  Prifathrawes
  Posted 10 Mar 2020, 01:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »