Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 31.03.20 DIWEDDARIAD
  Gofal Plant Gweithwyr Allweddol
  Gwybodaeth bwysig i rieni a gwarcheidwaid disgyblion RCT gan y cyngor:
  As of Monday April 6th the Emergency Childcare provision for children of essential workers will continue at ACS. Please note, as of Monday, this HUB is now the provision for the 4 local Secondary schools (ACS, Rhydywaun, MACS and St John's) the Primary Hubs will be either YGG Aberdar or Glenboi Primary. Parents / carers are encouraged to register for emergency childcare on the link below. 
  You need to register for the childcare provision by midday Thursday April 2nd.
  Please note - there is no childcare available for Friday April 10th or Monday April 13th.
  More information can be found on the RCT website.

  Darpariaeth Prydiau Ysgol Am Ddim
  Neges gan Gyngor RCT:
  Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact the Head of Progress and Welfare at the school (contact details can be found in the DISGYBLION section).
  Posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • DISGYBLION BL8 - DEWIS OPSIYNAU

  Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.8 yn ddigidol eleni. 

  Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 8’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynaubl8rhydywaun/home

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Ebrill (nid dydd Mawrth 31ain Mawrth fel y nodwyd yn y cyflwyniad/llawlyfr) os gwelwch yn dda. Diolch.

   

  Posted 30 Mar 2020, 00:01 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 27.03.20 DIWEDDARIAD
  CWNSELA EYE TO EYE
  Dyma fwy o wybodaeth am ddarpariaeth cwnsela EYE TO EYE:

  NEGES BWYSIG GAN GYNGOR RCT

  Coronavirus is continuing to spread throughout Wales. Public Health Wales have now confirmed 34 people have died in Wales as a result of the virus and the number of confirmed cases in Wales continues to grow by the day.

  The social distancing advice is there for a reason, it is absolutely imperative that we all personally take the responsibility to minimise the contact we have with one another to slow the spread of the virus. We must all work together and help the NHS which will come under huge strain in the coming weeks. 

  If your children are not in the Emergency Childcare settings please keep them safe at home, this extends to the evenings and weekends. We all have to do this for the safety of them, our family, friends and neighbours, the message is to STAY AT HOME as much as possible.

  Posted 27 Mar 2020, 11:07 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 26.03.20 DIWEDDARIAD
  NEGES GAN Y BRIFATHRAWES
  Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

  NEGES BWYSIG - Disgyblion RCT Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw yn RCT ac angen parhau i ddefnyddio'r trefniadau gofal plant brys wythnos nesaf RHAID i chi ailymgeisio cyn hanner dydd ar DDYDD GWENER (27.03.20). Mae hefyd modd gwneud ymgais ar gyfer gofal plant brys i ddisgyblion bregus.

  NEGES BWYSIG - Disgyblion MERTHYR
  Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw ym Merthyr, mae angen i chi lenwi'r holiadur isod os ydych am fynediad i ofal plant:
  Posted 26 Mar 2020, 05:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 24.03.20 Diweddariad
  Diweddariad Addysg gan Lywodraeth Cymru

  Gweithwyr Allweddol Os nad ydych am drefniadau gofal plant a sefydlwyd gan RCT rhagor, dafonwch ebost i'r cyfeiriad isod os gwelwch yn dda. ysgolplanning@rctcbc.gov.uk

  Disgyblion Prydiau Ysgol Am Ddim
  Mae angen cofrestru i archebu bwyd o'r ysgol cynradd mwyaf agos.
  Posted 24 Mar 2020, 09:20 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 23.03.20 DIWEDDARIAD GAN Y BRIFATHRAWES
  Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.
  Posted 23 Mar 2020, 11:50 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 208. View more »

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes
  Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

  Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

  Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
  ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
  wireddu eu potensial.
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
  Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

  Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

  Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

  1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
  4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
  5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
  6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
  7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

  Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
  pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

  Lisa Williams
  Prifathrawes
  Posted 10 Mar 2020, 01:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »