Newyddion a Chyhoeddiadau

 • Arolygwyr Arholiadau - Haf 2020
  Rydym yn edrych am bobl sydd yn fodlon fod yn rhan o dîm arolygwyr Arholiadau Lefel A a TGAU Ysgol Gyfun Rhydywaun i ddechrau yn fis Mai 2020.
  Bydd yr oriau yn wahanol pob wythnos yn ystod y cyfnod arholiadau. Rydym yn edrych am bobl sydd yn gallu siarad a darllen Cymraeg yn dda ond does dim angen cymwysterau penodol gan fod hyfforddiant llawn ar gael. Taliad yw tua £9.00 yr awr.

  Croeso cynnes i gyn-ddisgyblion ymgeisio ond rhaid bod wedi gadael y chweched ers 2017.
  Os ydych yn nabod unrhyw un fydd â diddordeb gofynnwch iddynt gysylltu â Mrs Alison Lloyd (Swyddog Arholiadau) ar 01685 810552 am fwy o fanylion.

  Posted 9 Jan 2020, 08:02 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Cyngerdd Nadolig - Eglwys Dewi Sant, Merthyr - 18/12/19

  Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 18eg o Ragfyr yn Eglwys Dewi Sant, Merthyr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn yn y linc isod a’i ddanfon yn ôl i Mrs Lloyd yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

   

  Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law.


  Edrychwn ymlaen at eich cwmni ar y noson!

  Posted 10 Dec 2019, 04:14 by Cenwyn Brain
 • EISTEDDFOD YR URDD 2020
  Cynhelir Eisteddfod yr Urdd eleni yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru yn ystod Sulgwyn (25ain o Fai 2020). Os oes diddordeb gan eich plentyn i gystadlu a chynrychioli'r ysgol, fe fydd angen cofrestru gyda'r Urdd a dod â slip caniatâd yn ôl i'r Adran Ddrama mor gynted â phosib. Diolch.
  Posted 9 Dec 2019, 13:44 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

  Dyma wybodaeth o'r Swyddfa Gartref i deuluoedd Gwladolion yr UE sydd angen gwneud cais am Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

   

  Posted 20 Nov 2019, 03:42 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Gwerthusiad Meincnodau Gatsby
  Cliciwch yma i gael y Gwerthusiad Rhiant / Gwarcheidwad.
  Posted 30 Oct 2019, 08:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Croeso gan y Brifathrawes
  Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

  Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

  Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
  ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
  wireddu eu potensial.
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
  Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

  Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

  Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

  1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
  4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
  5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
  6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
  7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

  Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
  pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

  Lisa Williams
  Prifathrawes
  Posted 4 Sep 2019, 04:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 185. View more »

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Diwedd y flwyddyn academaidd 2019

  Annwyl Rhieni a Disgyblion

  Wrth i flwyddyn brysur arall ddod i ben, hoffwn ddiolch i chi am eich ymroddiad a’ch cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym eto wedi gweld cryn newidiadau i’r ysgol wrth i ni weithredu datblygiadau pellach tuag at fodloni’r cwricwlwm newydd ac wrth i ni gychwyn y gwaith o adolygu gweledigaeth yr ysgol ar gyfer y dyfodol.

  Rydym yn edrych ymlaen at groesawi tua 70% o ddisgyblion blwyddyn 11 nol i’r chweched, y ffigwr mwyaf ers sawl blwyddyn. Rydym hefyd yn cychwyn gyda chyfundrefn opsiynau i ddisgyblion blwyddyn 9 gan sicrhau hefyd bod ein dysgwyr yn parhau i ddilyn pob un o’r chwe maes dysgu a phrofiad y cwricwlwm newydd. Mae gwaith addysgu ym mlynyddoedd 7 ac 8 fesul meysydd dysgu a phrofiad yn parhau i wreiddio'n llwyddiannus.

  Rydym wedi cael cae 3G newydd ac edrychwn ymlaen at ail wedd y datblygiadau lle byddwn yn cael neuadd chwaraeon newydd hefyd.

  Mae’r ysgol nawr yn sefydlog yn ariannol ac rydym yn gallu buddsoddi mewn datblygiadau staffio ac adnewyddu’r safle, gan gynnwys bod yn rhan o gynllunio ar gyfer adeiladau sylweddol newydd i fodloni’r twf mewn niferoedd disgyblion sy’n dod 'nôl i’r chweched ac yn ymuno â ni ym mlwyddyn 7.

  Rhagwelir y bydd agos at 1200 o ddisgyblion yn yr ysgol o fewn y pum mlynedd nesaf. Mae dyfodol cyffroes o’n blaen!

  Fodd bynnag, rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn na fyddaf yn arwain yr ysgol dros y flwyddyn neu ddwy flynedd nesaf. Byddaf yn gweithio ar secondiad 1-2 flynedd gyda Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r adran Dysgu Broffesiynol i arwain prosiect ar ddatblygu adnoddau i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon i’w paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

  O ganlyniad, bydd Miss Lisa Williams yn arwain yr ysgol fel Pennaeth Gweithredol yn ystod yr amser hwn, gyda chymorth Mr Eilir Jones fel Dirprwy Bennaeth dros dro. Dymunaf y gorau iddynt wrth ymgymryd â’u dyletswyddau newydd o fis Medi ymlaen.

  Dymunaf wyliau haf hapus a diogel i bawb.

  Dymuniadau gorau

  Mark Jones

  19/7/2019

  Posted 18 Jul 2019, 10:54 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »