Newyddion a Chyhoeddiadau

 • Pob lwc Iolo!

  Pob lwc i Iolo a bois blwyddyn 8 yn dechrau ar y daith beicio 100 milltir i Brean Sands bore 'ma!

  Mae Iolo a'r tîm wedi codi dros £2000 ar gyfer Noah's Ark Appeal a CICRA. Camp anhygoel!

  Noddwch y tîm fan hyn

  https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=iolobikeride&pageUrl=1
  Posted 28 Mar 2019, 05:30 by Arwel James
 • Llongyfarchiadau Manon!

  Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!  Posted 27 Mar 2019, 01:50 by Arwel James
 • Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 21/03/19 (4:30pm - 6:30pm)


  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2019.


  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.


  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.


  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.


  Posted 20 Mar 2019, 01:27 by Arwel James
 • Llwyddiant i dîm Roboteg Bl.9!

  Llongyfarchiadau i dîm roboteg Bl.9 am ddod yn ail yn gystadleuaeth 'Tomorow's Engineers EEP Robotics Challenge' ac i Mr Kevin Davies am ennill y wobr athro. Ardderchog!
  Posted 20 Mar 2019, 01:27 by Arwel James
 • NOSON RHIENI Bl.10 - 14/02/19
  Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 14 Chwefror rhwng 3.30 - 6.30yh. 
  Posted 8 Feb 2019, 03:51 by Cenwyn Brain
 • Gwobr Ysgol sy'n Parchu Hawliau

  Llongyfarchiadau mawr i 
  Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 
  Posted 6 Feb 2019, 07:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 6 of 168. View more »

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Cerbydau ar safle'r ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol

  Annwyl Rhieni

  Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

  Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

  Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm.

  Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

  Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

  Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

  Posted 12 Dec 2018, 23:20 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 38. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »