Newyddion a Chyhoeddiadau

 • DATHLU 25 RHYDYWAUN

  DATHLU 25 RHYDYWAUN

  Yn galw cyn-ddisgyblion a chyn aelodau staff Rhydywaun!

   

  Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun yn dathlu pen-blwydd yn 25 mlwydd oed eleni. 

  Roeddwn yn gobeithio cynnal nifer o ddathliadau dros y flwyddyn i ddathlu, ond yn amlwg gyda'r sefyllfa Covid-19 bydd unrhyw weithgaredd wyneb i wyneb yn edrych yn annhebygol iawn o ddigwydd. 

  Mae criw o flwyddyn 12 wrthi yn paratoi dathliad rhithiol ac mae angen eich cymorth!!

   

  A fyddech gystal â 

  ·      gorffen y frawddeg “fy hoff atgof ysgol yw....” gan nodi enw a dyddiad ysgol a danfon ar e-bost i dathlu25@rhydywaun.or 

  ·      dweud ‘Pen-blwydd hapus Rhydywaun” i gamera (mae angen i’r camera fod yn ‘landscape’ nid ‘portrait’ os ydych chi'n defnyddio camera ar ffôn neu ipad) 

  Gallwch hefyd ychwanegu neges fer os ydych yn dymuno ond i adael saib ar ôl y cyfarch cyntaf neu recordio fel ail fideo os dymunwch. E-bostiwch eich cyfarchion i dathlu25@rhydywaun.org

   

  Lledaenwch y neges!

  Diolch yn fawr

   

  #dathlu 25 #gwir #gweithgar #gwych

  Posted 24 Nov 2020, 04:12 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Banc Bwyd Rhydywaun

  Posted 22 Nov 2020, 10:37 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 20.11.20 Llythyr Profion Torfol Merthyr

  Noswaith dda.

  Mae llythyr pwysig iawn wedi cael ei e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid yn gynharach. 

  Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig am brofion torfol Merthyr sy'n dechrau yfory.

  Mae'n hanfodol bod rhieni/gwarcheidwaid disgyblion Merthyr A RCT yn darllen y wybodaeth bwysig hon.

  E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr.

  Mwynhewch y penwythnos.

  Diolch

  Posted 20 Nov 2020, 10:04 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 20.11.20 Gwirio Manylion Cyswllt

  Prynhawn da,

  Er mwyn gwirio bod gennym fanylion rhieni/gwarcheidwaid mwyaf cyfredol byddwn yn danfon text ac e-bost allan y prynhawn yma i bob rhif mobile/e-bost ar ein system.

  Os nad ydych wedi derbyn text nag e-bost erbyn 15:00 (gwiriwch eich ffolder Junk), gofynnwch i chi i ebostio covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 

  Does dim angen e-bostio os ydych yn derbyn text neu e-bost. 

  Lledaenwch y neges os gwelwch yn dda!!

  Diolch yn fawr


  Posted 20 Nov 2020, 04:45 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 18.11.20 Llythyron Pwysig

  Mae dau lythyr pwysig iawn wedi cael eu hanfon mewn e-bost a ClassCharts at rieni heno.

  Mae un llythyr yn ymwneud â chyhoeddiad heddiw am brofion torfol Merthyr sydd ar ddod.

  Gwiriwch eich ffolder sothach ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyrau hyn.

   


  Posted 18 Nov 2020, 12:42 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 17.11.20 **LLYTHYR PWYSIG **

  Prynhawn da,

  Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni prynhawn yma.

  Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.

  Diolch yn fawr

  Posted 17 Nov 2020, 09:43 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 303. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »


Dysgu O Adref

Canllawiau i rieni a disgyblion - helpu'ch plentyn i ddysgu o adref

Dilynwch y cysylltiadau isod

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »