https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 19/04/18
  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2018. 

  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
  Posted 17 Apr 2018, 06:48 by Cenwyn Brain
 • Robotwyr Rhydywaun
  Gwnaeth grŵp o ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun cystadlu yng nghystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge, ble wnaethpwyd ymgymryd â sialens newydd eleni gyda’r thema’n dathlu canmlwyddiant yr RAF. Dewiswyd tîm o 10 disgybl sef Nia Davies, Lloyd Jones, Lexie Williams, Tayleigh Rees, Emyr Lloyd, Joel Lewis, Eleri Griffiths, Alys Watkins, Eleanor Hope a Menna Morris. Penderfynodd y deg ohonynt  fabwysiadu enw’r tîm o lynedd sef ‘Optimus Primates 2.0’.


  Dechreuodd y gwaith ar ddiwedd mis Medi gyda’r tîm yn datblygu strategaeth ar gyfer y sialens robot ac ymchwilio deunydd ar gyfer y cyflwyniad. Braf oedd gweld brwdfrydedd a dychymyg Joel, Nia, Emyr, Lloyd a Tayleigh wrth iddynt ddyfeisio robot a oedd yn medru datrys problemau gwahanol ar fwrdd y sialens, e.e. datblygu teclyn ar y robot Lego Mindstorm i godi awyren a’i gario o un ochr o’r bwrdd i’r llall, neu ddyfais digon sensitif i godi dyn bach lego’n ddiogel heb ei golli na’i hollti’n ddau. Tra roedd hyn yn digwydd roedd Eleri, Lexie, Alys, Menna ac Eleanor wrthi’n datblygu cyflwyniad ac yn ymarfer eu sgiliau cyflwyno’n frwd. Yn ogystal, roedd Emyr yn creu ail robot a oedd yn medru rasio pellter penodol yn yr amser cyflymaf posib.


  Yn ystod y rownd gyntaf, sef rownd ranbarthol Cymru, gyda 8 ysgol arall yn cystadlu yng Nghymru am y tro cyntaf, roedd bod yn RAF St. Athan, gyda dathliad yr RAF yn beth eithaf arbennig. Roedd y cystadlu’n frwd gydag Emyr yn curo’r robot cyflymaf, y tîm cyflwyno’n gwefreiddio’r panel a’r sialens robot yn mynd yn arbennig o dda.  Roedd ymarfer y tîm wedi talu’i ffordd ac fe enillon nhw rownd Cymru, felly  maent yn Bencampwyr Tomorrow’s Engineers EEP Robotic Challenge Cymru!


  Yn ystod y rownd derfynol yn Birmingham, ar ôl ymarfer di-baid, roedd cyrraedd yr NEC am yr ail flwyddyn yn olynol yn dipyn o lwyddiant yn ei hun. Cyflwynodd y merched gan dderbyn canmoliaeth uchel gan rhai o swyddogion Lego o Denmark; daeth Emyr yn ail wrth iddo rasio’i gar 8m mewn amser o 3.47 eiliad a chwblhawyd y sialens robot ar y bwrdd gyda dim ond 3 neu 4 ysgol arall yn ei gwblhau allan o 46 ysgol. Gwobrwywyd y tîm am eu perfformiad gyda’r robot ac wrth gyfrifo’r holl bwyntiau dyfarnwyd y 5ed safle iddynt. Mae bod yn y 5ed safle ym Mhrydain yn dipyn o gamp ac yn berfformiad arbennig wrth ystyried y gystadleuaeth, sef 46 ysgol arall ar y dydd, 480 ysgol a oedd wedi ymgeisio a tua 8,000 o blant! 


  Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma a hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i Mr Kevin Davies, Mrs Catryn Brace a’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

  Posted 26 Mar 2018, 02:47 by Cenwyn Brain
 • Diweddariad 19/3/18

  Yn dilyn clirio pellach a'r tywydd ffafriol heddiw, bydd yr ysgol AR AGOR i bawb dydd Mawrth 20/3/18.
  Posted 19 Mar 2018, 08:15 by Mark Jones
Showing posts 1 - 3 of 147. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Taith Elusennol Dug Caeredin
  Ni fydd Taith Elusennol Dug Caeredin yn digwydd penwythnos yma oherwydd y tywydd, ond mi fydd yn cael ei aildrefnu.
  Nodir hefyd bod:

  Alltaith Efydd yn digwydd 23/24 o fis Mawrth.

  Alltaith Arian yn digwydd ar y 19/20/21 o fis Ebrill.
  Posted 15 Mar 2018, 01:03 by Cenwyn Brain
 • Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
  Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod paratoadau ar gyfer Eisteddfod lwyddiannus 2017. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ystod yr Eisteddfod Sir ac ar lwyfan y brifwyl.  Mae’n fwriad gennym i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni unwaith eto. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen dychwelyd y slip o waelod y llythyr erbyn dydd Llun 22ain o Ionawr. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan hon.

  Cynhelir Eisteddfod Sir yr ardal ar brynhawn dydd Mercher 21ain o Fawrth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda a chynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ar faes y sioe yn Llanewledd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (28ain o Fai tan yr 2il o Fehefin, 2018).

  Cofiwch hefyd y bydd angen i bob un sydd am gystadlu fod yn aelodau o'r urdd. Os nad yw eich plentyn wedi talu aelodaeth eleni ac am gystadlu yn yr Eisteddfod, bydd angen talu'r aelodaeth cyn gynted ag y bo modd. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan. Gallwch ymaelodi drwy'r ysgol neu gallwch ymaelodi eich plentyn drwy wefan yr Urdd.
  Posted 18 Jan 2018, 07:41 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 79. View more »

Colofn y Prifathro

 • Ysgol ar agor 5/3/18

  Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

  Posted 4 Mar 2018, 06:35 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 36. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016