Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 21.09.20 DIWEDDARIAD: CANLLAWIAU i RIENI, GWARCHEIDWAID A DISGYBLION Medi 2020 FERSIWN 3
  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 3

  Diolch yn fawr

  Posted 20 Sep 2020, 12:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Untitled

  Posted 18 Sep 2020, 10:52 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 17.09.20 CYHOEDDIAD
  Annwyl ddisgyblion, rhieni a gofalwyr.

  Mae'n 12.35 pm ddydd Iau Medi 17 2020.

  Hyd yn hyn, nid yw Ysgol Rhydywaun wedi cael achos cadarnhaol o Covid-19 mewn disgybl nac aelod o staff ers dechrau mis Medi
  Pan fydd gennym achos wedi'i gadarnhau byddwn yn hysbysu'r rhieni perthnasol ac yn gweithredu'n briodol. 

  Fel rhieni a gofalwyr rydym yn eich annog i feddwl cyn ffonio'r ysgol:
  - ni allwn ac ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar blant nad ydyn nhw'n blant i chi
  a
  - ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar sibrydion na chlecs

  Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd ac mae sibrydion maleisus ond yn ychwanegu pryder at yr hyn sy'n sefyllfa unigryw a difrifol iawn.
  Cyfeiriwch at y canllawiau ar wefan yr ysgol a gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf, gywir a gwybodus.

  Diolch yn fawr
  Posted 17 Sep 2020, 04:37 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 16.09.20 CYFNOD CLO LLEOL RCT

  Prynhawn da,

  Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan RCT y bydd y Fwrdeistref Sirol yn mynd i mewn i gyfnod clo lleol ddydd Iau am 6pm, hoffem sicrhau pob disgybl a rhiant y bydd yr ysgol yn aros ar agor a bod disgwyl i'r disgyblion fynychu fel arfer. Mae hyn yn cynnwys ein disgyblion sy'n teithio o Ferthyr Tudful. Bydd y bysiau'n parhau i redeg fel arfer a bydd yr ysgol yn aros ar agor.

  Diolch yn fawr

  Posted 16 Sep 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 14.09.20 FFURFLEN CIPIO DATA
  RHIENI A GWARCHEIDWAID - PWYSIG
  Os nad ydych wedi llenwi'r Ffurflen Cipio Data eto, a oes modd gwneud hynny cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda? Cofiwch i lenwi'r ffurflen os yw eich manylion cyswllt wedi newid.
  Diolch yn fawr

  Posted 13 Sep 2020, 21:55 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 11.09.20 TRAFNIDAIETH RCT a MERTHYR

  NODYN i ATGOFFA:

  Fel ysgol rydym wedi derbyn nifer o gwynion ynglŷn â disgyblion sydd ddim yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol. Nodyn i atgoffa bod gorchuddion yn orfodol ar fysiau Rhondda Cynon Taf, mae’r disgyblion yn cael eu hatgoffa yn ddyddiol yn yr ysgol.

   

  Cais am gymorth gan rieni i atgoffa eich plant i wisgo gorchudd ar bob taith ar y bws os gwelwch yn dda, oni bai bod rheswm teilwng meddygol i beidio. Gwerthfawrogir eich cymorth i atgyfnerthu’r neges hon yn fawr iawn.

   

  Mae Cyngor Merthyr hefyd yn awgrymu’n gryf bod angen gwisgo gorchuddion wyneb ar y bws.

   

  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda’ch adran drafnidiaeth yn eich sir.


  Diolch yn fawr

   


  Posted 11 Sep 2020, 04:30 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 269. View more »

Dysgu O Adref

Canllawiau i rieni a disgyblion - helpu'ch plentyn i ddysgu o adref

Dilynwch y cysylltiadau isod

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sep 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Gwisg Ysgol Medi 2020 Cymraeg.pdf   208k - 8 Sep 2020, 09:02 by Betsan Jones (Staff) (v1)
 • Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol - Covid 19 Wellbeing and Safeguarding Ebrill 2020_CY-GB.pdf   108k - 13 May 2020, 03:18 by Betsan Jones (Staff) (v1)
Showing 2 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »