Cyhoeddiadau


CCUHP

posted 20 Jun 2017, 04:35 by Cenwyn Brain   [ updated 20 Jun 2017, 04:39 ]

Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Os hoffech ddarllen mwy am hawliau plant yng Nghymru ewch i wefan Hawliau Plant yng Nghymru.

 

Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd

posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain

Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


Opsiynau Blwyddyn 9

posted 7 Apr 2017, 00:08 by Cenwyn Brain

Cliciwch yma i weld copi digidol o'r Llawlyfr Opsiynau ar gyfer Blwyddyn 9 2017. Os rydych am fwy o wybodaeth, yna cysylltwch â'r ysgol.

Eisteddfod yr Urdd 2017

posted 13 Feb 2017, 06:16 by Cenwyn Brain

Cofiwch fod angen i bob cystadleuydd dalu i ymaelodi erbyn 16 Chwefror (£8.50) neu ymaelodi ar-lein. Defnyddiwch y linc isod:


Cystadlaethau Celf, Crefft a Thechnoleg - dyddiad cau 31 Mawrth. Gweler y rhestr testunau am fanylion pob cystadleuaeth gwaith cartref. 

Cysylltwch â Mrs Elen George os hoffech chi fwy o wybodaeth.

Llawlyfr Opsiynau Bl.11

posted 31 Jan 2017, 07:19 by Cenwyn Brain

Mae'n bleser gennym hysbysebu Llawlyfr Opsiynau Bl.11 ar gyfer mis Medi 2017. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yna dewch i'w trafod yn ystod ein Noson Opsiynau ar nos Iau 2il o Chwefror.

Ymarferion Wythnosol Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf

posted 17 Jan 2017, 23:52 by Cenwyn Brain   [ updated 17 Jan 2017, 23:53 ]

Gweler yr atodiad isod ar gyfer Ymarferion Wythnosol Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf, neu ffoniwch 01443 744017 am fwy o fanylion.

Newidiadau i Daliadau Arian Cinio Ar-lein

posted 15 Nov 2016, 03:27 by Cenwyn Brain

Mae'r tudalennau talu a ddefnyddir i dalu arian cinio ar-lein wedi newid. Bydd y system newydd yn cynnig i chi fel rhieni'r gwelliannau canlynol:

  • Bydd yn edrych a theimlo'n fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr
  • Bydd 'Basged siopa' yn rhoi'r dewis i ychwanegu eitemau lluosog gydag un taliad ar 'Checkout'
  • Mae'r gallu gennych i gofrestru cyfrif neu gallwch arbed y cyfeiriadau disgybl i'w defnyddio i dalu yn rheolaidd
  • Mae rhieni sy'n cofrestru hefyd yn gallu dewis i arbed eu manylion cerdyn
  • Bydd tudalennau Taliad yn addasu eu maint i arddangos ar ffôn symudol neu dabled

Ni fydd unrhyw beth yn newid o ran sut yr ydych yn cael gwybod am daliadau, byddwch yn parhau i dderbyn eich adroddiadau arian cinio fel arfer. Hefyd, gall rhieni barhau i ddefnyddio eu rhifau cyfeirnod presennol. Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Ffurflen mynediad i Flwyddyn 7 Medi 2016

posted 3 Nov 2016, 09:35 by Cenwyn Brain

At sylw rhieni Blwyddyn 6:

Os nad ydych chi wedi llwyddo i wneud y cais ar-lein, fe allwch chi lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer lle ym Mlwyddyn 7 yn Rhydywaun Medi 2017 yma.

Rhieni Blwyddyn 6!

posted 18 Oct 2016, 04:52 by Cenwyn Brain

Cofiwch fod angen gwneud cais ar-lein am le yn Ysgol Gyfun Rhydywaun erbyn 21 Hydref 2016. Dyma'r linc:

Holiadur i Rieni / Cynhalwyr

posted 10 Oct 2016, 07:21 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:13 ]

Os ydych chi’n rhiant/cynhaliwr, neu’n disgwyl babi, hoffwn ni gael gwybod eich barn am y ddarpariaeth gofal plant yn RhCT, hyd yn oed os nad ydych chi’n manteisio arno.

 

Bydd llenwi’r holiadur hwn yn ein cynorthwyo ni i ddod o hyd i fylchau posibl yn y ddarpariaeth gofal plant.

 

Bydd pob holiadur llawn yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill tocynnau i Ogof Deganau Siôn Corn ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda (telerau ac amodau yn berthnasol).

 

Llenwch yr holiadur ar-lein yma https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=147384648203 neu ffonio’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 180 4151 (neu’n  rhad ac am ddim o ffonau symudol ar 0300 111 4151) os hoffech chi gopi papur neu ragor o wybodaeth.

 

Bydd yr holiadur yn dod i ben ar 11 Tachwedd 2016.

1-10 of 68