Colofn y Prifathro

 • Blwyddyn Newydd Dda!
  Blwyddyn Newydd Dda!

  Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

  Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.

  Ar ddechrau tymor newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rai digwyddiadau pwysig yn yr wythnosau nesaf:

  1) 06/01/16 – Cystadleuaeth Traws-gwlad Bl.7-11
  2) 11/01/16 – Dechrau cyfnod Arholiadau TGAU Bl.11
  3) 14/01/16 – Noson Rhieni Bl.9
  4) 28/01/16 – Noson Opsiynau ôl-16 (Bl.11)
  5) 11/02/16 – Noson Rhieni Bl.10
  6) 12/02/16 – Diwrnod HMS (dim ysgol i ddisgyblion)
  7) Gwyliau Hanner Tymor – Taith Sgio a Thaith i Berlin

  Lisa Williams
  Pennaeth Dros-dro

  Posted 8 Jan 2016, 10:03 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 30. View more »

Newyddion

 • Diwrnod Ymweld Athrawon Blwyddyn 6
  Roedd yn bleser cael croesawu athrawon Blwyddyn 6 ysgolion ein clwstwr cynradd i Rydywaun er mwyn cwrdd â disgyblion, ymweld â gwersi ac edrych ar eu gwaith.
  Posted 5 Feb 2016, 14:44 by Elen George
 • Cystadleuaeth Cogurdd
  Llongyfarchiadau i Macy C Hughes, enillydd rownd gyntaf Cogurdd, sef cystadleuaeth coginio yr Urdd. Llongyfarchiadau hefyd i'r cystadleuwyr eraill sef Mali Sweet, Ffion Pritchard a Nia Davies oedd hefyd wedi coginio bwyd blasus iawn!
  Posted 29 Jan 2016, 13:38 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 98. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cogurdd 2016


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Noson Opsiynau Blwyddyn 11 2016
  Roedd yn hyfryd gweld cymaint o ddisgyblion a'u rhieni yn bresennol ar gyfer y Noson Opsiynau. Cofiwch fod modd clicio yma i fynd i'r dudalen 'Dogfennau Defnyddiol' er mwyn lawrlwytho'r Llawlyfr.
  Posted 29 Jan 2016, 13:29 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 49. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.