Newyddion a Chyhoeddiadau

 • Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun
  Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.
  Posted 15 Jan 2019, 11:09 by Arwel James
 • Noson Rhieni Bl.9 - 17/01/19
  Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 9 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 17 Ionawr rhwng 3.30 - 6.30yh. 
  Posted 10 Jan 2019, 01:16 by Cenwyn Brain
 • Llongyfarchiadau Eleri Griffiths - Senedd Ieuenctid Cymru

  Llongyfarchiadau enfawr i Eleri Griffiths, etholwyd fel aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru - Cwm Cynon!

  Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth, Ardderchog!

  https://www.youthparliament.wales/members/


  Posted 18 Dec 2018, 09:03 by Arwel James
 • Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018
  Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
  Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.
  Posted 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James
 • Canlyniadau TGAU, 2018

  Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

  Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B   


  Posted 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain
 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

   

  Ffion Loring: 4A* ac 1A

  Iwan James: 1A*, 2A ac C

  Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

  Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


  Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.  Posted 16 Aug 2018, 08:40 by Mark Jones
Showing posts 1 - 6 of 159. View more »

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Cerbydau ar safle'r ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol

  Annwyl Rhieni

  Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

  Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

  Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm.

  Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

  Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

  Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

  Posted 12 Dec 2018, 23:20 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 38. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »