https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Noson Opsiynau Bl.11 - 01/02/18

  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2018. 

  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
  Posted 30 Jan 2018, 03:49 by Cenwyn Brain
 • Darpariaeth Trafnidiaeth Ôl-16 i'r Coleg / Ysgol
  Annwyl Rhieni/Gwarcheidwaid

  Mae Cyngor Merthyr yn cynnal ymgynghoriad gyhoeddus ar sefyllfa trafnidiaeth ôl-16 ar gyfer disgyblion sy'n dod o Ferthyr. Os yw trafnidiaeth ôl-16 yn cael ei dynnu ymaith, caiff hyn effaith anwydol sylweddol ar ddarpariaeth ôl-16 yr ysgol ac felly annogir rhieni a disgyblion Merthyr a Rhondda Cynon Taf i ymateb i'r ymgynghoriad ac i fynychu'r sesiynau ymgynghori. Gweler y llythyr am fwy o fanylion.

  Diolch am eich cydweithrediad.
  Posted 25 Jan 2018, 01:11 by Cenwyn Brain
 • Cyngor ynglŷn â defnydd yr app 'Sarahah'

  Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol hoffwn hysbysu pob rhiant a gwarcheidwad ynglŷn â defnydd yr app cyfrwng cymdeithasol ‘Sarahah’. Mae’r app, sy’n cysylltu â chyfrifon Instagram a Facebook wedi cael ei harfarnu’n addas ar gyfer pobl oed 17 neu fwy yn unig, ac o ganlyniad mae wedi cael ei blocio gan yr ysgol. Cynghorwn fod pob rhiant a gwarcheidwad yn monitro defnydd yr app gan eu plant.


  Am fwy o wybodaeth ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol cliciwch ar y linc isod.


  https://www.internetmatters.org/advice/social-media/

  Posted 17 Jan 2018, 00:43 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 140. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
  Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod paratoadau ar gyfer Eisteddfod lwyddiannus 2017. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ystod yr Eisteddfod Sir ac ar lwyfan y brifwyl.  Mae’n fwriad gennym i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni unwaith eto. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen dychwelyd y slip o waelod y llythyr erbyn dydd Llun 22ain o Ionawr. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan hon.

  Cynhelir Eisteddfod Sir yr ardal ar brynhawn dydd Mercher 21ain o Fawrth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda a chynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ar faes y sioe yn Llanewledd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (28ain o Fai tan yr 2il o Fehefin, 2018).

  Cofiwch hefyd y bydd angen i bob un sydd am gystadlu fod yn aelodau o'r urdd. Os nad yw eich plentyn wedi talu aelodaeth eleni ac am gystadlu yn yr Eisteddfod, bydd angen talu'r aelodaeth cyn gynted ag y bo modd. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan. Gallwch ymaelodi drwy'r ysgol neu gallwch ymaelodi eich plentyn drwy wefan yr Urdd.
  Posted 18 Jan 2018, 07:41 by Cenwyn Brain
 • Cyngerdd Nadolig Rhydywaun

  Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 20fed o Ragfyr yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn isod a’i ddanfon yn ôl i Mr Higgins yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

  Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law. 

  Posted 1 Dec 2017, 01:39 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 78. View more »

Colofn y Prifathro

 • Gweithgor Rhieni
  Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni nos Fercher nesaf 13/12/17 yn yr ysgol rhwng 4 a 5 o'r gloch. Byddwn yn trafod gwisg ysgol, systemau a strwythurau'r ysgol. Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, cysylltwch â'r ysgol fel bod modd i ni gael syniad o'r niferoedd a gwneud trefniadau perthnasol. Diolch.
  Posted 4 Dec 2017, 12:32 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 34. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016