Colofn y Prifathro

 • Canlyniadau Safon Uwch 2014
  Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod canlyniadau Safon Uwch Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi cyrraedd y canran uchaf yn ei hanes. Llwyddodd 86% o ddisgyblion blwyddyn 13 i sicrhau graddau A*-C gyda 94% o’r flwyddyn yn sicrhau Trothwy Lefel 3.

  Dyma ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol o bell ffordd ac yn welliant pellach ar yr 82% a sicrhawyd y llynedd. Llwyddodd pob disgybl i sicrhau lle mewn prifysgol neu hyfforddiant a hoffwn dynnu sylw penodol i Lewis Hancox am sicrhau 3 gradd A*, Morgan Powell a sicrhaodd le ym Mhrifysgol Caergrawnt a Shannon Powell sydd wedi sicrhau lle ym Mhrifysgol Dubai.

  Hoffwn longyfarch y disgyblion, staff gyfan a’r rhieni ar lwyddiant y disgyblion a dymunaf pob dymuniad da wrth iddynt fynd i brifysgolion, hyfforddiant a chyflogaeth.
  Posted 14 Aug 2014 09:26 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 21. View more »

Newyddion

 • Seremonïau Ddiwedd Blwyddyn Llongyfarchiadau i bob un sydd wedi derbyn gwobr am bresenoldeb, gwaith da a chyfraniad i'r ysgol eleni. Roedd hi'n bleser gweld cymaint o ddisgyblion ar y llwyfan yn ...
  Posted 18 Jul 2014 01:50 by Elen George
 • Llwyddiant Dug Caeredin Efydd ac Arian Mae criw mawr o ddisgyblion wrthi'n ceisio am wobrau Dug Caeredin yr wythnos hon. Llongyfarchiadau i'r disgyblion Efydd ar eu llwyddiant yn y Gŵyr yn gynharach yn yr ...
  Posted 16 Jul 2014 15:22 by Elen George
 • Cyngerdd Cerddorfa Clwstwr Rhydywaun Fe gawson ni weithdy a chyngerdd lwyddiannus eto eleni. Diolch i'r Adran Gerdd a'r athrawon peripatetig am drefnu, ac i ysgolion cynradd Abercynon a Phenderyn am fynychu. Profiad ...
  Posted 14 Jul 2014 13:56 by Elen George
 • Mabolgampau 2014 Llongyfarchiadau i lys Dâr, enillwyr y Mabolgampau eleni! 
  Posted 24 Jun 2014 11:47 by Elen George
 • Eisteddfod yr Urdd 2014 Pob lwc i bawb sy'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni:Eve Price - Unawd Telyn IauMari Kelly - Unawd Telyn HŷnIwan Davies - MonologIwan Davies a Dylan Jones ...
  Posted 23 May 2014 15:05 by Elen George
 • Hwyl fawr a phob lwc i Flwyddyn 13! Heddiw oedd diwrnod olaf Blwyddyn 13 yn yr ysgol cyn dechrau eu harholiadau. Braf oedd gweld cymaint ohonoch chi yn mwynhau eich seremoni gadael, yn derbyn gwobrau ac yn rhannu ...
  Posted 23 May 2014 15:08 by Elen George
Showing posts 1 - 6 of 84. View more »

Yr ysgol ar waith - Noson Agored 2013Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Canlyniadau Arholiadau Allanol Awst 2014
  Canlyniadau Uwch Gyfrannol ac Uwch - dydd Iau 14 Awst - 8 o'r gloch ymlaen

  Canlyniadau TGAU - dydd Iau 21 Awst 2014

  Blwyddyn 11 - 8.30 y.b. ymlaen

  Blwyddyn 10 - 10.00 y.b. ymlaen
  Posted 18 Jul 2014 01:24 by Elen George
 • Blwyddyn 6 - Gwybodaeth Bwysig!
  Hoffwn petai pawb yn gallu dod i Langrannog 17-19 Medi. Llythyr Llangrannog yma!

  Mae angen dychwelyd slip caniatâd er mwyn defnyddio system biometrig (adnabyddiaeth bys) i brynu bwyd yn yr ysgol. Llythyr yma!

  Gallwn dderbyn blaendaliad Llangrannog a slipiau caniatâd tan ddiwedd y tymor.

  Unrhyw ymholiadau i elengeorge@rhydywaun.org os gwelwch yn dda!

  Posted 25 Jun 2014 07:54 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 30. View more »

Eisteddfod yr Ysgol 2014

Mabolgampau 2014

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr profedigaeth 14.7.14.pdf   389k - 14 Jul 2014 13:40 by Elen George (v1)
 • Llythyr Eisteddfod :Gweithredu Diwydiannol 2104.pdf   532k - 7 Jul 2014 07:28 by Elen George (v1)
 • Llythyr Biometrig Cymraeg a Saesneg.pdf   133k - 25 Jun 2014 07:40 by Elen George (v2)
 • Llythyr Llangrannog 2014.pdf   519k - 25 Jun 2014 07:40 by Elen George (v2)
 • Llythyr Profion Llythrennedd a Rhifedd Mai 2014.pdf   571k - 29 Apr 2014 07:13 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »