Newyddion

 • Ymddeoliad Hapus i Mrs Marian Rees
  Mae Mrs Marian Rees yn ymddeol ar ôl un ar bymtheg o flynyddoedd fel athrawes Gwyddoniaeth, Saesneg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol. Ers iddi fod yn Rhydywaun mae hi wedi cynorthwyo cannoedd o ddisgyblion a defnyddio ei hamseroedd egwyl a chinio i redeg cynlluniau megis Clwb Successmaker a'r Cynllun Darllen. Fe wnaeth disgyblion y Cynllun Darllen drefnu parti brecwast i Mrs Rees i ddiolch iddi. Pob dymuniad da i chi yn y dyfodol!
  Posted 19 Dec 2014, 03:17 by Elen George
 • Cyngerdd Nadolig Clwstwr Rhydywaun
  Daeth disgyblion Blynyddoedd 5 & 6 ein hysgolion cynradd i Rydywaun ar gyfer Cyngerdd Nadolig. Da iawn i bawb a gymerodd ran a Nadolig Llawen i chi i gyd!
  Posted 19 Dec 2014, 02:39 by Elen George
 • Cyngerdd Nadolig 2014
  Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan yn y gyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Elfan. Roedd hi'n noson hyfryd gydag amrywiaeth o eitemau gan gynnwys y Côr Iau, Côr Hŷn, Cerddorfa, Triawd Telynau, Band Pres a pherfformiad arbennig o "Anfonaf Angel' gan y Côr Staff i orffen y noson!

  Posted 19 Dec 2014, 03:17 by Elen George
 • Ffair Nadolig 2014
  Cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus iawn arall yn yr ysgol eleni. Disgyblion Blwyddyn 12 sy'n astudio'r BAC oedd yn gyfrifol am drefnu'r stondinau ac roedd eu cynnyrch yn hyfryd!
  Posted 19 Dec 2014, 02:01 by Elen George
Showing posts 1 - 4 of 91. View more »

Colofn y Prifathro

 • LLWYDDIANT SIOE 'OLIVER'
  Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r tîm o staff oedd yn gyfrifol am y sioe. Cawsom wledd yn y Coliseum yr wythnos hon!

  Oliver 2014
  Posted 8 Nov 2014, 12:07 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 23. View more »

Eisteddfod yr Ysgol 2014

Mabolgampau 2014

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Nadolig Llawen 2014


Cyhoeddiadau Diweddar

 • 'Les Mis' Cymraeg yr Urdd
  Dyma'r linc i ymgeisio am ran yn sioe 'Les Miserables' yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ym mis Hydref. Cofiwch mai 3 Chwefror yw y dyddiad cau.
  Posted 29 Jan 2015, 00:05 by Elen George
 • Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 11 2015
  Mae Llawlyfr Opsiynau 2015 ar gael nawr ac mae croeso i rieni a disgyblion Blwyddyn 11 yn ein Noson Opsiynau ar nos Iau 29 Ionawr am 4.30 yh. Cliciwch yma i fynd i'r dudalen 'Dogfennau Defnyddiol' er mwyn lawrlwytho'r Llawlyfr.
  Posted 25 Jan 2015, 14:31 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 35. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr Cogurdd 2015.pdf   887k - 28 Jan 2015, 11:53 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2015 (1).pdf   16703k - 25 Jan 2015, 14:26 by Elen George (v1)
 • Llythyr Disgyblion Cyngerdd Nadolig 2014.pdf   890k - 8 Dec 2014, 12:42 by Elen George (v1)
 • Llythyr Taith Sgio 8.12.14.pdf   898k - 8 Dec 2014, 07:02 by Elen George (v2)
 • Cynllun Ariannol 2014-15_Copi RhCT.pdf   233k - 8 Nov 2014, 13:33 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013, 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013, 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »