Colofn y Prifathro

 • Datganiad Ymddiswyddiad y Pennaeth
  Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

  Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fy mod wedi derbyn swydd fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac y byddaf yn dechrau’r swydd newydd yn Ionawr 2016.

  Bydd Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf a Chorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dechrau proses o benodi Pennaeth yn fy lle.  Mae’r ysgol mewn sefyllfa cryf iawn gyda staff ymroddgar, canlyniadau arholiadau sydd wedi gwella am dair blynedd yn olynol gan ein gosod ymhlith goreuon y sir, ac eleni wedi ei chydnabod gan y Cyfarwyddwr Addysg fel "yr ysgol sy’n cyflawni orau yng Nghwm Cynon a Merthyr.”  Mae disgyblion arbennig yma o ran ymddygiad a chyfeillgarwch ac adlewyrchir hyn gan lefel presenoldeb ail uchaf yn y sir a chyfradd diarddeliadau isaf y sir.

  Er bod fy nheimladau yn rhai cymysg rwy’n hyderus bod seiliau cryf wedi ei sefydlu eisoes i wthio’r ysgol ymlaen I’r cyfnod nesaf yn ei hanes.  Dymunaf bob dymuniad da i fy olynydd ac i bawb yn gysylltiedig â’r ysgol unigryw hon.

  Hywel Price
  Hydref 2015

  Posted 1 Oct 2015, 14:37 by Elen George
 • Canlyniadau Arholiadau Allanol CA4 2015
  Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod disgyblion Blwyddyn 11 (2015) wedi sicrhau y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.  Llongyfarchiadau gwresog i staff a disgyblion ar ganlyniadau Awst 2015 – llwyddodd 99% o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 (95% yn 2014), gyda’r Trothwy Lefel 2+ (5 cymhwyster yn cynnwys Mathemateg a Iaith) yn  cynyddu o 59.8% yn 2014 i 64.4% yn 2015 – cynnydd o 4.6 pwynt canran.

  Gwelwyd gwelliant pellach ym mherfformiad yr adrannau craidd gyda’r Adran Fathemateg yn sicrhau 68%, yr adrannau Cymraeg a Saesneg yn cyrraedd 73% a Gwyddoniaeth yn sicrhau 100%.

  Hoffwn dynnu sylw penodol at lwyddiannau y disgyblion canlynol – Seren Jones-Reddy (7A* a 4A), Charlotte Morris (5A*, 4A a 2B), Jessica Humphreys (4A*, 6A ac 1B), Iori Kent (4A*, 4A a 3B), Shauna Evans (4A*, 4A  a 2B), Jamie Evans (3A*, 5A a 3B), Molly Sedgemore (2A*, 6A a 3B) ac Evan Goggin-Jones (1A*, 6A, 3B ac 1C) ac edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion yn ôl ar Fedi 2ail 2015 i ddechrau ar eu cyrsiau UG.


  Hywel Price
  20 Awst 2015

  Posted 28 Aug 2015, 13:07 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 27. View more »

Newyddion

 • Eisteddfod yr Ysgol 2015
  Llongyfarchiadau i Lys Taf y llys buddugol yn Eisteddfod yr ysgol eleni! Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cymryd rhan a sicrhau bod yr Eisteddfod yn un i'w chofio unwaith eto. Llongyfarchiadau hefyd i'r enillwyr canlynol:

  Y Gadair - Gwen Morgan 
  Tlws Saesneg - Megan Price
  Rhuban Glas Offerynnol - Gwen Morgan
  Tlws Italia Williams - Maya Williams
  Tlws John Llewelyn Jones - Iwan Davies
  Posted 14 Jul 2015, 06:30 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 94. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Diwrnod HMS 18 Medi 2015
  Annwyl rieni, gwarcheidwad a disgyblion,

  Hoffwn gadarnhau y bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ddydd Gwener, Medi 18fed 2015 ar gyfer HMS staff.  Bydd yr ysgol yn agor fel arfer ddydd Llun, Medi 21ain, 2015.

  Hywel Price
  Prifathro


  Posted 9 Sep 2015, 15:41 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.