Newyddion

 • Llwyddiant Eisteddfod Pen-y-bont
  Cawsom wythnos brysur iawn a llawer o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion oedd wedi cystadlu, diolch yn fawr i'r athrawon am eu gwaith hyfforddi a diolch i'r rhieni am eich cefnogaeth.

  Enillwyd nifer o wobrau:

  Mali Watkins - Unawd Telyn Iau - trydydd
  Ymgom Iau - ail
  Cyflwyniad Dramatig Iau - trydydd
  Cyflwyniad Dramatig Hŷn - cyntaf
  Ymgom Hŷn - cyntaf

  Cafwyd perfformiadau graenus gan y canlynol hefyd. Da iawn chi!

  Kaisha Jones  - Dawnsio Unigol
  James Davies - Unawd Piano Iau
  Megan Rolls - Unawd Telyn Hŷn
  Mari Northall - Unawd Merched Hŷn
  Y gerddorfa

  Posted 15 Jun 2017, 03:03 by Cenwyn Brain
 • Seremoni Diwedd Blwyddyn 11
  Braf oedd cael cyfle i wobrwyo a hel atgofion gyda Blwyddyn 11 brynhawn Iau, Mai 18 yn eu Seremoni Diwedd Blwyddyn. 
  Roedd llawer o chwerthin wrth weld lluniau ohonynt ym Mlwyddyn 7 a 8 a gwrando ar atgofion eu tiwtoriaid dosbarth. Cafodd nifer sylweddol o'r flwyddyn eu gwobrwyo am agweddau amrywiol o'u cyfraniad yn ystod y flwyddyn. Dyma rai lluniau o'r prynhawn a'r rhai gafodd eu gwobrwyo.


  Dymunwn bob lwc iddynt yng ngweddill eu harholiadau ac edrychwn ymlaen i weld llawer iawn o'r flwyddyn yn dychwelyd ym mis Medi ar gyfer y Chweched Dosbarth.
  Posted 5 Jun 2017, 00:58 by Cenwyn Brain
 • Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
  Cafwyd diwrnod prysur iawn i aelodau o Flwyddyn 7 ddydd Mercher, Mai'r trydydd wrth iddynt gwblhau'r gwaith ymchwil a chyflwyno ar Streic y Glowyr yn barod i gwblhau'r cyflwyniadau fel rhan o flwyddyn gyntaf prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda chefnogaeth Chyngor Celfyddydau Cymru. Diolch i'r animeiddiwr Aron Evans am ei gymorth. Rydyn yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld y cynnyrch terfynol.


  Posted 3 May 2017, 23:50 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 122. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • CCUHP

  Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

  Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

  Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

  Os hoffech ddarllen mwy am hawliau plant yng Nghymru ewch i wefan Hawliau Plant yng Nghymru.

   

  Posted 20 Jun 2017, 04:39 by Cenwyn Brain
 • Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd
  Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

  Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


  Posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 68. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016