Newyddion

 • Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint
  Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion oedd yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint. Cafwyd perfformiadau safonol a graenus  an bob un, a chanmoliaeth uchel gan y beirniaid. Diolch yn fawr i'r athrawon oedd yn hyfforddi ac i'r rhieni i gyd am eu cefnogaeth. 

  Llongyfarchiadau arbennig i ddisgyblion y Cyflwyniad Dramatig Hŷn am ennill y wobr gyntaf ac i Mia Colbeck-Jones oedd yn drydydd yn y gystadleuaeth dawnsio stryd.

  Da iawn hefyd i'r cystadleuwyr eraill am berfformiadau ardderchog:
  Cyflwyniad dramatig iau
  Megan Rolls - unawd telyn
  Mari Northall - unawd merched
  Mali Watkins - llefaru unigol
  Dylan Jones - monolog

  Posted 6 Jun 2016, 14:53 by Elen George
 • Gŵyl Telynau Ancenis
  Yn ddiweddar fe wnaeth Megan Rolls, Blwyddyn 9, gymryd rhan mewn gŵyl telynau ryngwladol yn Ancenis, Ffrainc. Cafodd nifer o delynorion o bedwar ban byd eu gwahodd gyda rhai yn teithio o Kuala Lumpur, Malaysia, Tasmania, Ffrainc, America, Iwerddon a Chymru. Yn y lluniau iosd gwelir Megan gyda Deborah Henson-Conant (telynores enwog o Amercia), Megan yn perfformio gyda Dynamic Harps o Gaerdydd a Megan yn ymarfer ar gyfer y gyngerdd yn Quatre Libre Theatré. Am brofiad!

  Posted 6 Jun 2016, 13:56 by Elen George
 • Talent actio
  Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl i Rydywaun, Iwan Davies, sydd wedi cael cynnig lle i astudio actio yn LAMDA ac yn RADA ym mis Medi. Mae hyn yn dipyn o gamp, yn enwedig gan mai dim ond deunaw myfyriwr y flwyddyn y mae RADA yn ei dderbyn ac mae miloedd yn ymgeisio am le!
  Posted 6 Jun 2016, 12:35 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 107. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Dechrau Tymor yr Hydref 2016
  Sylwer: dydd Gwener 2 Medi yw diwrnod cyntaf y tymor i bawb.
  Posted 17 Jul 2016, 17:01 by Elen George
 • Canlyniadau Arholiadau 2016

  18 Awst 2016

  Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

  Blwyddyn 13 - 8.00 - 12.00 

  Blwyddyn 12 - 9.30 - 12.00 

  25 Awst 2016

  Canlyniadau TGAU

  Blwyddyn 11 - 9.00 - 12.00 

  Blwyddyn 10 - 10.00 - 12.00


  Posted 17 Jul 2016, 16:55 by Elen George
 • Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
  Dilynwch y linc yma am gymorth gyda dehongli canlyniadau'r profion. 
  Posted 13 Jul 2016, 00:16 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 56. View more »

Colofn y Prifathro

 • Neges gan y Pennaeth newydd
  Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

  Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

  Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

  Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

  Mark Jones

  Posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George
 • Blwyddyn Newydd Dda!
  Blwyddyn Newydd Dda!

  Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

  Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.


  Lisa Williams
  Pennaeth Dros-dro

  Posted 6 Mar 2016, 12:12 by Elen George
 • Diwedd tymor, diwedd cyfnod
  Annwyl rieni/warcheidwad a disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun,

  Wrth i ddiwedd y tymor agoshau, hoffwn dynnu eich sylw at ddigwyddiadau ysgol gyfan yn yr wythnosau nesaf:

  1. Bydd dathliad blynyddol yr ysgol o’r Nadolig yn digwydd yn Eglwys San Elfan, Aberdâr ar nos Fercher, Rhagfyr 16eg 2015, i gychwyn am 6.30.  Am docynnau cysylltwch gyda Mrs Spearey (01685 813500)
  2. Diwrnod olaf y tymor, dydd Gwener, Rhagfyr 18fed 2015.  Bydd hyn yn ddiwrnod arferol gyda’r disgyblion yn gadael y safle am 3 o’r gloch.
  3. Tymor y Gwanwyn 2016.  Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer holl ddisgyblion a staff yr ysgol ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd 2016.

  Fel y gwyddoch, byddaf yn gadael fy swydd fel Pennaeth yr ysgol ar ddiwedd y tymor.  O Ionawr 1af 2016 bydd Miss Lisa Williams yn Bennaeth dros-dro ar yr ysgol a Miss Sioned Jones yn Ddirprwy Bennaeth dros dro ar yr ysgol.  Pleser yw cyhoeddi penodiad Mr Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Llangynwyd, fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun o Ebrill 11eg 2016.

  Mae’r ysgol wedi gwella yn sylweddol yn y tair blynedd diwethaf ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y patrwm o welliant yn parhau am sawl blwyddyn arall.  Hoffwn ddiolch i chi gyd – yn ddisgyblion, rhieni , athrawon a llywodraethwyr am eich cwmni, cyngor a chefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig gyda’r ysgol unigryw hon.

  Dymuniadau da i bob un ohonoch.
  Hywel Price
  Pennaeth
  10/12/2015

  Posted 4 Jan 2016, 01:12 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 31. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr gwisg ysgol 11.7.16.pdf   257k - 14 Jul 2016, 14:50 by Elen George (v1)
Showing 1 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016